Myrskylän Eläkeläiset ry

Järjestämme muun muassa erittäin suosittuja matkoja lähikaupunkien teattereihin ja konserttisaleihin kolme kertaa vuodessa. Jäsenistö valitsee matkakohteet kuukausikerhossa. Tämän osion lopussa yhdistyksen säännöt.

AKTIVITEETTEJAMME

Kerho kuukausittain

Kokoonnumme ohjelmalliseen kerhoon Myrskylän paloasemalle jokaisen kuukauden toisena keskiviikkona. Kahvista peritään tuolloin 3 euroa, paitsi kevät- ja syykokouksissa kahvi on maksuton. Heinä- ja elokuussa kerhoa ei pidetä, silloin olemme kesälomalla.

Mölkky ja Boccia

Kesämaanantaisin pelaamme mölkkyä koulun pihalla klo 18 alkaen ja syksystä toukokuun loppuun bocciaa koulun liikuntasali Myräkässä maanantaisin klo 15-16:30. Myräkän salivuorot haetaan kunnalta vuosittain, joten vuosittainen boccian kerhopäivä ja aika voivat muuttua. Tämä aika on voimassa ainakin 2024 toukokuun loppuun. 

Mölkky ja Boccia ovat kaikille eläkeläisille avoimia kerhoja, eikä osallistuminen edellytä jäsenyyttä.

Turpakäräjät

Turpakäräjille kokoonnumme Ravintola Myrskytähteen joka keskiviikko klo 14 juomaan kahvia ja keskustelemaan vapaasti ilman esityslistaa. Jokainen hoitaa näillä 'käräjillä' tilauksensa itse. Kerhopäivinä eli kuukausien toisena keskiviikkoina turpakäräjiä ei pidetä.

Liity eloisaan joukkoon

Tule tutustumaan yhdistykseen osallistumalla johonkin aktiviteeteistamme. Jos kiinnostut, anna meille henkilötietosi (täydellinen nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite) ja maksa jäsenmaksu (17 euroa 2024). 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Aku Eronen

puh 045 1203 725, sähköposti aku.eronen@hotmail.com

sihteeri Markku Moilanen

puh 0400 686 501, sähköposti markku.k.moilanen@gmail.com 


Yhdistyksen säännöt

1   NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

     Yhdistyksen nimi

      Myrskylän Eläkeläiset ry 

      Kotipaikka

       Myrskylä 

      Toiminta-alue

      Itä-Uusimaa

2  TARKOITUS JA TOIMINTA    

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan eläkeläisten hyvinvointia ja järjestää heille virkistystä. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

-toimii eläkeläisten yhdyssiteenä toiminta-alueellaan

-tiedottaa eläkeläisiä koskevista asioista 

-valvoo ja ajaa eläkeläisten yleisiä etuja ja oikeuksia

-järjestää jäsenilleen ohjelmallisia tapaamisia sekä viihdytys- ja virkistystoimintaa

-hankkii jäsenilleen neuvoja ja ohjausta

3  JÄSENET, JÄSENYYS JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön. 

Jäsenen oikeuksiin kuuluu yhdistyslain mukaan mm. oikeus käyttää päätäntävaltaa yhdistyksen kokouksissa, oikeus saada yhdistyksen sääntömääräinen kokous koolle, oikeus erota yhdistyksestä halutessaan, oikeus käyttää yhdistyksen jäsenilleen tarjoamia palveluja, oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin ja oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi. Aloite tulee toimittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite tai muu tulevaisuuden yhteystieto.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos hän ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Jäsen voidaan myös erottaa, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen, jolloin erottaminen tapahtuu seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenen halutessa itse erota hänen tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Eropäätös kirjataan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Kunniapuheenjohtaja ja kunnia- ja vapaajäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous nimetä hallituksen esityksestä erityisesti ansioituneen entisen puheenjohtajansa. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous nimetä yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä hallituksen esityksestä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Vapaajäsenyyden myöntää hallitus sen vuoden alusta, jolloin jäsen täyttää 85.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain syyskokouksen seuraavalle kalenterivuodelle määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu suoritetaan ennen helmikuun loppua. Kesken tilivuotta yhdistykseen liittyvä jäsen maksaa kokonaan kuluvalle kalenterivuodelle määrätyn jäsenmaksun. 

4  YHDISTYKSEN TILIVUOSI JA NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen tilivuosi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen tulee helmikuun 15. päivään mennessä jättää tilit toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan tulee maaliskuun 1. päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toiminnan tarkastamisesta.

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi päätöksellään myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle yhdistyksen toimihenkilölle. 

Allekirjoituksessa on oltava yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan/nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

5  YHDISTYKSEN HALLINTO JA TOIMINTA

5.1  Yhdistyskokoukset ja käsiteltävät asiat

Yhdistyksen päätösvalta kuuluu jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava, että kokouksen päätöksistä tehdään pöytäkirja.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa: 

- kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua

-syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana

-ylimääräinen kokous voidaan pitää hallituksen tahdosta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenluvusta sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää

Kevätkokous

-valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

-toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

-vahvistaa kokouksen esityslistan           

-käsittelee hallituksen esittämän toimintakertomuksen yhdistyksen toiminnasta edelliseltä toimikaudelta

-käsittelee tilinpäätöksen, toiminnantarkastajan tarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä 

-päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta

-päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille - käsittelee jäsenten toimittamat aloitteet

Syyskokous

-valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

-toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

-vahvistaa kokouksen esityslistan

-käsittelee yhdistyksen hallituksen esittämän toimintasuunnitelman

-määrää jäsenten jäsenmaksun suuruuden

-päättää toimihenkilöiden kulukorvauksista ja toiminnantarkastajien palkkioista

-vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion

-valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana

-valitsee hallituksen jäsenet

-valitsee toiminnantarkastajan ja mahdollisen varatoiminnantarkastajan

-nimeää yhdistyksen ilmoituslehden tai muun julkisen ilmoituskanavan

-käsittelee jäsenten toimittamat aloitteet.

Ylimääräinen kokous

-ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyskokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko tiedotuksella, joka julkaistaan syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä ja/tai kirjallisesti sähköisesti tai paperilla tai muulla tulevaisuuden ilmoituskanavalla jäsenille ilmoittamalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot toimitetaan yhdistyksen jäsenille hallituksen päättämällä tavalla.

 5.2  Hallitus ja tehtävät

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen on huolehdittava kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämistavasta. 

Varsinaisessa syyskokouksessa valitaan hallitukseen puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja toimikausia voi olla peräkkäin enintään kymmenen.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä vuosittain on puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenenä voi toimia korkeintaan kolme peräkkäistä toimikautta. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja lisäksi hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa toimikuntia ja valita niihin jäsenet.

Hallituksen lakisääteiset tehtävät on edellä mainittujen lisäksi määritelty tarkemmin yhdistyslaissa, mm:

-on vastuussa jäsenluettelon pitämisestä

-toimii yhdistyksen kokousten koollekutsujana

-toimii purkautuneen yhdistyksen selvitysmiehenä

-huolehtii yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin, kun varat eivät riitä kattamaan velkoja tai yhdistys ei kykene suoriutumaan sitoumuksistaan

-valmistelee yhdistyksen kokoukset ja erilliset päätökset

Hallituksen muita tehtäviä ovat mm: 

-päätösten toimeenpano

-hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, kuten kirjeenvaihdon, arkistonhoidon, erilaisten lupien anomisen jne. 

-hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta

-johtaa ja valvoo sisäistä toimintaa 

-tekee aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi

-voi delegoida tehtäviä luottamushenkilöille, lopullinen vastuu ei kuitenkaan poistu

-valita yhdistyksen edustajat ulkopuolisiin työryhmiin tai toimielimiin  

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet hallituksesta on läsnä. Kokouksen alussa todetaan paikallaolijat.

5.3  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan lakisääteiset tehtävät 

-nimenkirjoitusoikeus

-yhdistysrekisteriin tehtävien perus- ja muutosilmoitusten laadinta yhdistyksen sihteerin kanssa ja ilmoitusten allekirjoitus 

-yhdistyksen purkautumisesta tehtävän purkautumisilmoituksen allekirjoitus.

Lisäksi puheenjohtaja 

-toimii hallituksen ja kuukausitapaamisten puheenjohtajana

-toimii hyvässä yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa

-laatii esityslistat yhdessä sihteerin kanssa yhdistyksen kokouksiin

-johtaa hallituksen ja toimihenkilöiden työtä

-hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita, kehittää yhdistyksen toimintaa - osallistuu tärkeimpiin käytännön tehtäviin 

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtävää.

5.4 Sihteerin tehtävät

-laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista 

-laatii toimintakertomuksen luonnoksen hallituksen käsiteltäväksi yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi

-kokoaa toimintasuunnitelman luonnoksen hallituksen käsiteltäväksi yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi

-hoitaa kokousten käytännön järjestelyt

-hoitaa yhdistyksen arkistonhoidon

-suorittaa muut hallituksen antamat tehtävät

5.5  Rahastonhoitajan tehtävät

-hoitaa maksuliikenteen sekä käteiskassan ja toimittaa aineiston kirjanpitäjälle 

-laatii tilinpäätösluonnoksen yksin tai yhteistyössä sihteerin tai puheenjohtajan kanssa

-seuraa talousarvion toteutumista ja tiedottaa siitä hallitukselle

-avustaa hallitusta talouden suunnittelussa

-huolehtii siitä, että hallitus tekee talouspäätökset oikein ja myös kirjaa ne pöytäkirjaan.

Hallituksella on lopullinen vastuu taloudenhoidosta.

5.6  Jäsensihteerin tehtävät

-hoitaa ja pitää ajan tasalla jäsenrekisterin

-tuo hallituksen kokouksen esityslistalle jäsenistön poisnukkuneet ja uudet jäsenet

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Hallitus hyväksyy rekisteriselosteen kokouksessaan. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että jäsenrekisterin rekisteriseloste on laadittu ja se pidetään jokaisen nähtävillä. Jäsentietojen luovutuksesta päättää hallitus tietosuojalain säädösten puitteissa. Yhdistyksen jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua jäsenluetteloon omien tietojensa osalta.

Jäsenrekisteri pidetään ajan tasalla ja vanhentuneet tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita. 

6  YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA MUUT ILMOITUKSET

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on kokouksen esityslistassa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Muutosilmoitukset sääntöjen ja rekisteriselosteen muutoksista ja hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta tehdään yhdistysrekisterin pitäjälle. Ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun rekisterimerkintä on tehty.

7  YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN JA TOIMINNAN LOPPUMINEN

Yhdistyksen purkautuminen ja toiminnan loppuminen voidaan ottaa esille yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

Hallitus huolehtii purkautumisesta johtuvista selvitystoimista, kun purkautumispäätös on tehty sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Selvitystoimia ei tarvita, jos yhdistys on hyväksynyt hallituksen loppuselvityksen, jonka mukaan velkoja ei ole.                  

Purkautumisilmoituksen tekee ao. viranomaiselle hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautuminen on merkitty yhdistysrekisteriin. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Myrskylän kunnan vanhusten hyväksi.

 Toiminnan loppuessa hallitus päättää yhdistyksen jäsenrekisterin ja arkiston säilytysajasta, säilytyspaikasta ja tarvittavasta hoidosta.